disclaimer

Disclaimer
Lerensnellezen.nl besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze website en spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Desondanks geeft Lerensnellezen.nl geen garantie voor de volledigheid en/of juistheid van de beschikbare informatie. Door het bezoeken van deze website inclusief alle informatie en materialen verklaart de bezoeker c.q. de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op deze website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels- en merk)namen en logo’s, is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Lerensnellezen.nl of zijn eventuele licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden aangewend. De gebruiker is het conform het intellectueel eigendomsrecht wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerensnellezen.nl of van andere houders van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Informatie op websites waarnaar op deze website wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Lerensnellezen.nl onderzocht of geanalyseerd. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het bezoeken van aan deze website gelinkte websites en het gebruiken van op die websites getoonde informatie vindt plaats voor risico van de gebruiker c.q. bezoeker. Lerensnellezen.nl behoudt zich het recht voor om iedere link en alle informatie op deze website op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Lerensnellezen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, ondanks het streven om deze website permanent beschikbaar te hebben.

Nadrukkelijk wijst Lerensnellezen.nl de gebruiker erop dat informatie op deze website afkomstig kan zijn van externe bronnen.

Lerensnellezen.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, enig risico of enige andere rechtsgrond af voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van (informatie op) deze website, ongeacht de herkomst van die informatie en ongeacht of gebruikers zich bewust waren of konden zijn van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Lerensnellezen.nl draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele verplichting en/of aansprakelijkheid voor het door de gebruiker bezoeken en/of gebruik maken van de informatie op en/of de inhoud van enige website die gelinkt is aan of waarnaar verwezen wordt door of op deze website.